江城子

作者:李纲

江城子原文及朗读

晓来江口转南风。
静烟空。
整云蓬。
满眼高帆,隐映画图中。
呕轧数声离岸橹,云暗淡,雪溟。
扁舟归去五湖东。
狎樵童。
侣渔翁。

江城子拼音版

xiǎo lái jiāng kǒu zhuǎn nán fēng
jìng yān kōng
zhěng yún péng
mǎn yǎn gāo fān, yǐn yìng huà tú zhōng
ǒu yà shù shēng lí àn lǔ, yún àn dàn, xuě míng
piān zhōu guī qù wǔ hú dōng
xiá qiáo tóng
lǚ yú wēng

岱山中学诗词网