长寿乐

作者:李清照

长寿乐原文及朗读

微寒应候。
望日边六叶,阶初秀。
爱景欲挂扶桑,漏残银箭,杓回摇斗。
庆高闳此际,掌上一颗明珠剖。
有令容淑质,归逢佳偶。
到如今,昼锦满堂贵胄。
荣耀,文步紫禁,一一金章绿绶。
更值棠棣连阴,虎符熊轼,夹河分守。
况青云咫尺,朝暮重入承明后。

长寿乐拼音版

wēi hán yīng hòu
wàng rì biān liù yè, jiē chū xiù
ài jǐng yù guà fú sāng, lòu cán yín jiàn, biāo huí yáo dòu
qìng gāo hóng cǐ jì, zhǎng shàng yī kē míng zhū pōu
yǒu lìng róng shū zhì, guī féng jiā ǒu
dào rú jīn, zhòu jǐn mǎn táng guì zhòu
róng yào, wén bù zǐ jìn, yī yī jīn zhāng lǜ shòu
gèng zhí táng dì lián yīn, hǔ fú xióng shì, jiā hé fēn shǒu
kuàng qīng yún zhǐ chǐ, zhāo mù zhòng rù chéng míng hòu

岱山中学诗词网