虞美人

作者:蔡伸

虞美人原文及朗读

堆琼滴露冰壶莹。
楼外天如镜。
水晶双枕衬云鬟。
卧看千山明月、听潺。
渡江桃叶分飞后。
马上犹回首。
邮亭今夜月空圆。
不似当时携手、对婵娟。

虞美人拼音版

duī qióng dī lù bīng hú yíng
lóu wài tiān rú jìng
shuǐ jīng shuāng zhěn chèn yún huán
wò kàn qiān shān míng yuè tīng chán
dù jiāng táo yè fēn fēi hòu
mǎ shàng yóu huí shǒu
yóu tíng jīn yè yuè kōng yuán
bù shì dāng shí xié shǒu duì chán juān

岱山中学诗词网