忆秦娥

作者:蔡伸

忆秦娥原文及朗读

花阴月。
兰堂夜宴神仙客。
神仙客。
江梅标韵,海棠颜色。
良辰佳会诚难得。
花前一醉君休惜。
君休惜。
楚台云雨,今夕何夕。

忆秦娥拼音版

huā yīn yuè
lán táng yè yàn shén xiān kè
shén xiān kè
jiāng méi biāo yùn, hǎi táng yán sè
liáng chén jiā huì chéng nán de
huā qián yī zuì jūn xiū xī
jūn xiū xī
chǔ tái yún yǔ, jīn xī hé xī

岱山中学诗词网