感皇恩

作者:李弥逊

感皇恩原文及朗读

入夜月华清,中天方好。
更着山光两相照。
星稀云净,玉树惊乌三绕。
广寒风陆近,秋光老。
老山高胜,飞尘不到。
亭上仙翁自昏晓。
短封新唱,字字令人绝倒。
待凭书寄恨,归鸿少。

感皇恩拼音版

rù yè yuè huá qīng, zhōng tiān fāng hǎo
gèng zhe shān guāng liǎng xiāng zhào
xīng xī yún jìng, yù shù jīng wū sān rào
guǎng hán fēng lù jìn, qiū guāng lǎo
lǎo shān gāo shèng, fēi chén bú dào
tíng shàng xiān wēng zì hūn xiǎo
duǎn fēng xīn chàng, zì zì lìng rén jué dǎo
dài píng shū jì hèn, guī hóng shǎo

岱山中学诗词网