虞美人

作者:张元干

虞美人原文及朗读

菊坡九日登高路。
往事知何处。
陵迁谷变总成空。
回首十年秋思、吹台东。
西窗一夜萧萧雨。
梦绕中原去。
觉来依旧画楼锺。
不道木犀香撼、海山风。

虞美人拼音版

jú pō jiǔ rì dēng gāo lù
wǎng shì zhī hé chǔ
líng qiān gǔ biàn zǒng chéng kōng
huí shǒu shí nián qiū sī chuī tái dōng
xī chuāng yī yè xiāo xiāo yǔ
mèng rào zhōng yuán qù
jué lái yī jiù huà lóu zhōng
bù dào mù xī xiāng hàn hǎi shān fēng

岱山中学诗词网