浣溪沙

作者:

浣溪沙原文及朗读

无数春山展画屏。
无穷烟柳照溪明。
花枝缺处小舟横。
紫禁正须红药句,清江莫与白鸥盟。
主人元自是仙卿。

浣溪沙拼音版

wú shù chūn shān zhǎn huà píng
wú qióng yān liǔ zhào xī míng
huā zhī quē chù xiǎo zhōu héng
zǐ jìn zhèng xū hóng yào jù, qīng jiāng mò yǔ bái ōu méng
zhǔ rén yuán zì shì xiān qīng

岱山中学诗词网