多丽

作者:杨无咎

多丽原文及朗读

晚风清,淡云卷尽轻罗。
看银蟾、初离海上,万里碧汉澄波。
碾云衢、玉轮缓驾,照山影、宝镜新磨。
光彻庭除,寒生绮席,无聊清兴助吟哦。
共宴赏、明宵天气,晴晦又知他。
无眠处,衣濡湛露,目断明河。
念年来、青云失志,举头羞见嫦娥。
且高歌、细敲檀板,拚痛饮、频倒金荷。
断约他年,重挥大手,桂枝须斫最高柯。
恁时节、清光比似,今夕更应多。
功名事,到头须在,休用忙呵。

多丽拼音版

wǎn fēng qīng, dàn yún juǎn jǐn qīng luó
kàn yín chán chū lí hǎi shàng, wàn lǐ bì hàn chéng bō
niǎn yún qú yù lún huǎn jià, zhào shān yǐng bǎo jìng xīn mó
guāng chè tíng chú, hán shēng qǐ xí, wú liáo qīng xìng zhù yín é
gòng yàn shǎng míng xiāo tiān qì, qíng huì yòu zhī tā
wú mián chù, yī rú zhàn lù, mù duàn míng hé
niàn nián lái qīng yún shī zhì, jǔ tóu xiū jiàn cháng é
qiě gāo gē xì qiāo tán bǎn, pàn tòng yǐn pín dào jīn hé
duàn yuē tā nián, zhòng huī dà shǒu, guì zhī xū zhuó zuì gāo kē
nèn shí jié qīng guāng bǐ shì, jīn xī gèng yīng duō
gōng míng shì, dào tóu xū zài, xiū yòng máng ā

岱山中学诗词网