步蟾宫

作者:杨无咎

步蟾宫原文及朗读

一斑两点从初起。
这手脚、渐不灵利。
背人只待暗搔爬,腥臭气、熏天炙地。
下梢管取好脓水。

步蟾宫拼音版

yī bān liǎng diǎn cóng chū qǐ
zhè shǒu jiǎo jiàn bù líng lì
bèi rén zhǐ dài àn sāo pá, xīng chòu qì xūn tiān zhì dì
xià shāo guǎn qǔ hǎo nóng shuǐ

岱山中学诗词网