透碧霄

作者:曹勋

透碧霄原文及朗读

阆苑喜新晴。
正桂华、飘下太清。
宝凉秋,梦祥明月,天开辅盈成。
宫闱女职遵慈训,见海宇仪型。
奉东朝、晨夕趋承。
化内外、咸知柔顺,已看彤管赋和平。
宴坤宁。
香腾金猊,烟暖秘殿彩衣轻。
六乐丝竹,绕云萦水,总按新声。
天临帝幄,亲颁寿酒,恩意兼勤。

透碧霄拼音版

làng yuàn xǐ xīn qíng
zhèng guì huá piāo xià tài qīng
bǎo liáng qiū, mèng xiáng míng yuè, tiān kāi fǔ yíng chéng
gōng wéi nǚ zhí zūn cí xùn, jiàn hǎi yǔ yí xíng
fèng dōng cháo chén xī qū chéng
huà nèi wài xián zhī róu shùn, yǐ kàn tóng guǎn fù hé píng
yàn kūn níng
xiāng téng jīn ní, yān nuǎn mì diàn cǎi yī qīng
liù lè sī zhú, rào yún yíng shuǐ, zǒng àn xīn shēng
tiān lín dì wò, qīn bān shòu jiǔ, ēn yì jiān qín

岱山中学诗词网