永遇乐

作者:史浩

永遇乐原文及朗读

日永绣工,减却一线,节临短至。
幸有杯盘,随分快乐,□得醺醺醉。
寻思尘世,寒来暑往,冻极又还热炽。
恰如个、脾家疟疾,比着略长些子。
人生百岁,一年一发,且是不通医治。
两鬓青丝,皆伊染就,今已星星地。
除非炉内,龙盘虎绕,养得大丹神水。
却从他、阴阳自变,卦分泰否。

永遇乐拼音版

rì yǒng xiù gōng, jiǎn què yī xiàn, jié lín duǎn zhì
xìng yǒu bēi pán, suí fēn kuài lè, dé xūn xūn zuì
xún sī chén shì, hán lái shǔ wǎng, dòng jí yòu hái rè chì
qià rú gè pí jiā nüè jí, bǐ zhe lüè zhǎng xiē zǐ
rén shēng bǎi suì, yī nián yī fà, qiě shì bù tōng yī zhì
liǎng bìn qīng sī, jiē yī rǎn jiù, jīn yǐ xīng xīng dì
chú fēi lú nèi, lóng pán hǔ rào, yǎng dé dà dān shén shuǐ
què cóng tā yīn yáng zì biàn, guà fēn tài fǒu

岱山中学诗词网