南歌子

作者:史浩

南歌子原文及朗读

藻涧蟾光动,松风蟹眼鸣。
浓熏沈麝入金瓶。
泻出温温一盏、涤烦膺。
爽继云龙饼,香无芝术名。
主人襟韵有馀清。
不向今宵忘了、淡交情。

南歌子拼音版

zǎo jiàn chán guāng dòng, sōng fēng xiè yǎn míng
nóng xūn shěn shè rù jīn píng
xiè chū wēn wēn yī zhǎn dí fán yīng
shuǎng jì yún lóng bǐng, xiāng wú zhī shù míng
zhǔ rén jīn yùn yǒu yú qīng
bù xiàng jīn xiāo wàng le dàn jiāo qíng

岱山中学诗词网