念奴娇

作者:曾觌

念奴娇原文及朗读

人生行乐,算一春欢赏,都来几日。
绿暗红稀春已去,赢得星星头白。
醉里狂歌,花前起舞,拚罚金杯百。
淋漓宫锦,忍辜妖艳姿色。
须信殿得韶光,只愁花谢,又作经年别。
嫩紫娇红还解语,应为主人留客。
月落乌啼,酒阑烛暗,离绪伤吴越。
竹西歌吹,不堪老去重忆。

念奴娇拼音版

rén shēng xíng lè, suàn yī chūn huān shǎng, dōu lái jǐ rì
lǜ àn hóng xī chūn yǐ qù, yíng de xīng xīng tóu bái
zuì lǐ kuáng gē, huā qián qǐ wǔ, pàn fá jīn bēi bǎi
lín lí gōng jǐn, rěn gū yāo yàn zī sè
xū xìn diàn dé sháo guāng, zhǐ chóu huā xiè, yòu zuò jīng nián bié
nèn zǐ jiāo hóng hái jiě yǔ, yīng wéi zhǔ rén liú kè
yuè luò wū tí, jiǔ lán zhú àn, lí xù shāng wú yuè
zhú xī gē chuī, bù kān lǎo qù zhòng yì

岱山中学诗词网