卜算子

作者:魏杞

卜算子原文及朗读

一叶鉴中来,两岸青山起。
送我红蕖万柄香,疑在蓬壶里。
天地莹无尘,巾袂凉如水。
白浪无声月自高,不是人间世。

卜算子拼音版

yī yè jiàn zhōng lái, liǎng àn qīng shān qǐ
sòng wǒ hóng qú wàn bǐng xiāng, yí zài péng hú lǐ
tiān dì yíng wú chén, jīn mèi liáng rú shuǐ
bái làng wú shēng yuè zì gāo, bú shì rén jiān shì

岱山中学诗词网