南歌子

作者:洪适

南歌子原文及朗读

多病都缘老,寒阴可惜春。
栽桃种竹怕因循。
移转蓝舆藤杖、未开门。
真率须如约,安排欲效颦。
莫将筝笛损精神。
自有啼莺舞鹤、解随人。

南歌子拼音版

duō bìng dōu yuán lǎo, hán yīn kě xī chūn
zāi táo zhǒng zhú pà yīn xún
yí zhuǎn lán yú téng zhàng wèi kāi mén
zhēn shuài xū rú yuē, ān pái yù xiào pín
mò jiāng zhēng dí sǔn jīng shén
zì yǒu tí yīng wǔ hè jiě suí rén

岱山中学诗词网