西江月

作者:朱淑真

西江月原文及朗读

办取舞裙歌扇,赏春只怕春寒。
卷帘无语对南山。
已觉绿肥红浅。
去去惜花心懒,踏青闲步江干。
恰如飞鸟倦知还。
澹荡梨花深院。

西江月拼音版

bàn qǔ wǔ qún gē shàn, shǎng chūn zhǐ pà chūn hán
juàn lián wú yǔ duì nán shān
yǐ jué lǜ féi hóng qiǎn
qù qù xī huā xīn lǎn, tà qīng xián bù jiāng gān
qià rú fēi niǎo juàn zhī hái
dàn dàng lí huā shēn yuàn

岱山中学诗词网