蝶恋花

作者:张抡

蝶恋花原文及朗读

弱水茫茫三万里。
遥望蓬莱,浮动烟霄外。
若问蓬莱何处是。
珠楼玉殿金鳌背。
惟是飞仙能驭气。
霞袖飘摇,来往如平地。
除□飞仙谁得至。
只缘山在波涛底。

蝶恋花拼音版

ruò shuǐ máng máng sān wàn lǐ
yáo wàng péng lái, fú dòng yān xiāo wài
ruò wèn péng lái hé chǔ shì
zhū lóu yù diàn jīn áo bèi
wéi shì fēi xiān néng yù qì
xiá xiù piāo yáo, lái wǎng rú píng dì
chú fēi xiān shuí dé zhì
zhī yuán shān zài bō tāo dǐ

岱山中学诗词网