谒金门

作者:赵彦端

谒金门原文及朗读

劳顾曲。
燕贡雅羞衣绿。
鲁酒不能春味足。
小杯空荐玉。
只愿此欢常续。
莫序水边丝竹。
明日朝参同趁六。
犹期归骑逐。

谒金门拼音版

láo gù qū
yàn gòng yǎ xiū yī lǜ
lǔ jiǔ bù néng chūn wèi zú
xiǎo bēi kōng jiàn yù
zhǐ yuàn cǐ huān cháng xù
mò xù shuǐ biān sī zhú
míng rì cháo cān tóng chèn liù
yóu qī guī qí zhú

岱山中学诗词网