秦楼月・忆秦娥

作者:赵彦端

秦楼月・忆秦娥原文及朗读

香蔌蔌。
小山丛桂烘温玉。
烘温玉。
酒愁花暗,沈腰如束。
烦君剩与阳春曲。
为君细拂衾罗馥。
衾罗馥。
一春幽梦,与君相续。

秦楼月・忆秦娥拼音版

xiāng sù sù
xiǎo shān cóng guì hōng wēn yù
hōng wēn yù
jiǔ chóu huā àn, shěn yāo rú shù
fán jūn shèng yǔ yáng chūn qū
wèi jūn xì fú qīn luó fù
qīn luó fù
yī chūn yōu mèng, yǔ jūn xiāng xù

岱山中学诗词网