菩萨蛮

作者:赵彦端

菩萨蛮原文及朗读

青春背我堂堂去。
桃花乱落如红雨。
是妾断肠时。
芳心空自持。
相思君助取。
脉脉如牛女。
天远暮江迟。
今宵归不归。

菩萨蛮拼音版

qīng chūn bèi wǒ táng táng qù
táo huā luàn luò rú hóng yǔ
shì qiè duàn cháng shí
fāng xīn kōng zì chí
xiāng sī jūn zhù qǔ
mò mò rú niú nǚ
tiān yuǎn mù jiāng chí
jīn xiāo guī bù guī

岱山中学诗词网