兰陵王

作者:袁去华

兰陵王原文及朗读

小桥直。
林表遥岑寸碧。
斜阳外、霞绚晚空,一目千里总佳色。
初寒遍泽国。
投老依然是客。
功名事,云散鸟飞,匣里青萍漫三尺。
重来怆陈迹。
又水褪沙痕,风满帆席。
鲈肥莼美曾同食。
听虚阁松韵,古墙竹影,参差犹记过此驿。
傍溪南山北。
悲恻。
暗愁积。
拥绣被焚香,谁伴孤寂。
追寻恩怨无穷极。

兰陵王拼音版

xiǎo qiáo zhí
lín biǎo yáo cén cùn bì
xié yáng wài xiá xuàn wǎn kōng, yī mù qiān lǐ zǒng jiā sè
chū hán biàn zé guó
tóu lǎo yī rán shì kè
gōng míng shì, yún sàn niǎo fēi, xiá lǐ qīng píng màn sān chǐ
chóng lái chuàng chén jī
yòu shuǐ tuì shā hén, fēng mǎn fān xí
lú féi chún měi céng tóng shí
tīng xū gé sōng yùn, gǔ qiáng zhú yǐng, cēn cī yóu jì guò cǐ yì
bàng xī nán shān běi
bēi cè
àn chóu jī
yōng xiù bèi fén xiāng, shuí bàn gū jì
zhuī xún ēn yuàn wú qióng jí

岱山中学诗词网