夏初临

作者:曹冠

夏初临原文及朗读

水榭风台,竹轩梅径,双溪新创名园。
极目遐观,碧岭敛散瑶烟。
柳塘风皱清涟。
烂红云、花岛争妍。
艳妆佳丽,相携笑歌,学弄秋千。
遨头多暇,命友寻芳,赏心行乐,物态熙然。
偎香拾翠,雅宜飞盖联翩。
满劝金船。

夏初临拼音版

shuǐ xiè fēng tái, zhú xuān méi jìng, shuāng xī xīn chuàng míng yuán
jí mù xiá guān, bì lǐng liǎn sàn yáo yān
liǔ táng fēng zhòu qīng lián
làn hóng yún huā dǎo zhēng yán
yàn zhuāng jiā lì, xiāng xié xiào gē, xué nòng qiū qiān
áo tóu duō xiá, mìng yǒu xún fāng, shǎng xīn xíng lè, wù tài xī rán
wēi xiāng shí cuì, yǎ yí fēi gài lián piān
mǎn quàn jīn chuán

岱山中学诗词网