霜天晓角

作者:甄龙友

霜天晓角原文及朗读

峨眉仙客。
四海文章伯。
来向东坡游戏,人间世、着不得。
去国谁爱惜。

霜天晓角拼音版

é méi xiān kè
sì hǎi wén zhāng bó
lái xiàng dōng pō yóu xì, rén jiān shì zhe bù dé
qù guó shuí ài xī

岱山中学诗词网