一丛花

作者:陆游

一丛花原文及朗读

尊前凝伫漫魂迷。
犹恨负幽期。
从来不惯伤春泪,为伊后、滴满罗衣。
那堪更是,吹箫池馆,青子绿阴时。
回廊帘影昼参差。
偏共睡相宜。

一丛花拼音版

zūn qián níng zhù màn hún mí
yóu hèn fù yōu qī
cóng lái bù guàn shāng chūn lèi, wèi yī hòu dī mǎn luó yī
nà kān gèng shì, chuī xiāo chí guǎn, qīng zǐ lǜ yīn shí
huí láng lián yǐng zhòu cēn cī
piān gòng shuì xiàng yí

岱山中学诗词网