国风

国风全文及简介

喓喓草虫,趯趯阜螽。未见君子,忧心忡忡。亦既见止,亦既觏止,我心则降。
陟彼南山,言采其蕨。未见君子,忧心惙惙。亦既见止,亦既觏止,我心则说。
陟彼南山,言采其薇。未见君子,我心伤悲。亦既见止,亦既觏止,我心则夷。

国风拼音版

yāo yāo cǎo chóng, tì tì fù zhōng
wèi jiàn jūn zǐ, yōu xīn chōng chōng
yì jì jiàn zhǐ, yì jì gòu zhǐ, wǒ xīn zé jiàng
zhì bǐ nán shān, yán cǎi qí jué
wèi jiàn jūn zǐ, yōu xīn chuò chuò
yì jì jiàn zhǐ, yì jì gòu zhǐ, wǒ xīn zé shuō
zhì bǐ nán shān, yán cǎi qí wēi
wèi jiàn jūn zǐ, wǒ xīn shāng bēi
yì jì jiàn zhǐ, yì jì gòu zhǐ, wǒ xīn zé yí

岱山中学诗词网