国风

国风全文及简介

我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其蒙。我东曰归,我心西悲。
制彼裳衣,勿士行枚。蜎蜎者蠋,烝在桑野。敦彼独宿,亦在车下。
我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其蒙。果臝之实,亦施于宇。
伊威在室,蟏蛸在户。町畽鹿场,熠耀宵行。不可畏也,伊可怀也。
我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其蒙。鹳鸣于垤,妇叹于室。
洒扫穹窒,我征聿至。有敦瓜苦,烝在栗薪。自我不见,于今三年。
我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其蒙。仓庚于飞,熠耀其羽。
之子于归,皇驳其马。亲结其缡,九十其仪。其新孔嘉,其旧如之何?

国风拼音版

wǒ cú dōng shān, tāo tāo bù guī
wǒ lái zì dōng, líng yǔ qí méng
wǒ dōng yuē guī, wǒ xīn xī bēi
zhì bǐ shang yī, wù shì xíng méi
yuān yuān zhě zhú, zhēng zài sāng yě
dūn bǐ dú sù, yì zài chē xià
wǒ cú dōng shān, tāo tāo bù guī
wǒ lái zì dōng, líng yǔ qí méng
guǒ luǒ zhī shí, yì shī yú yǔ
yī wēi zài shì, xiāo shāo zài hù
tīng tǔn lù chǎng, yì yào xiāo xíng
bù kě wèi yě, yī kě huái yě
wǒ cú dōng shān, tāo tāo bù guī
wǒ lái zì dōng, líng yǔ qí méng
guàn míng yú dié, fù tàn yú shì
sǎ sǎo qióng zhì, wǒ zhēng yù zhì
yǒu dūn guā kǔ, zhēng zài lì xīn
zì wǒ bú jiàn, yú jīn sān nián
wǒ cú dōng shān, tāo tāo bù guī
wǒ lái zì dōng, líng yǔ qí méng
cāng gēng yú fēi, yì yào qí yǔ
zhī zǐ yú guī, huáng bó qí mǎ
qīn jié qí lí, jiǔ shí qí yí
qí xīn kǒng jiā, qí jiù rú zhī hé?

岱山中学诗词网