小雅

小雅全文及简介

天保定尔,亦孔之固。俾尔单厚,何福不除?俾尔多益,以莫不庶。
天保定尔,俾尔戬谷。罄无不宜,受天百禄。降尔遐福,维日不足。
天保定尔,以莫不兴。如山如阜,如冈如陵,如川之方至,以莫不增。
吉蠲为饎,是用孝享。禴祠烝尝,于公先王。君曰:卜尔,万寿无疆。
神之吊矣,诒尔多福。民之质矣,日用饮食。群黎百姓,遍为尔德。
如月之恒,如日之升。如南山之寿,不骞不崩。如松柏之茂,无不尔或承。

小雅拼音版

tiān bǎo dìng ěr, yì kǒng zhī gù
bǐ ěr dān hòu, hé fú bù chú? bǐ ěr duō yì, yǐ mò bù shù
tiān bǎo dìng ěr, bǐ ěr jiǎn gǔ
qìng wú bù yí, shòu tiān bǎi lù
jiàng ěr xiá fú, wéi rì bù zú
tiān bǎo dìng ěr, yǐ mò bù xīng
rú shān rú fù, rú gāng rú líng, rú chuān zhī fāng zhì, yǐ mò bù zēng
jí juān wèi chì, shì yòng xiào xiǎng
yuè cí zhēng cháng, yú gōng xiān wáng
jūn yuē: bo ěr, wàn shòu wú jiāng
shén zhī diào yǐ, yí ěr duō fú
mín zhī zhì yǐ, rì yòng yǐn shí
qún lí bǎi xìng, biàn wèi ěr dé
rú yuè zhī héng, rú rì zhī shēng
rú nán shān zhī shòu, bù qiān bù bēng
rú sōng bǎi zhī mào, wú bù ěr huò chéng

岱山中学诗词网