小雅

小雅全文及简介

有杕之杜,有睆其实。王事靡盬,继嗣我日。日月阳止,女心伤止,征夫遑止。
有杕之杜,其叶萋萋。王事靡盬,我心伤悲。卉木萋止,女心悲止,征夫归止!
陟彼北山,言采其杞。王事靡盬,忧我父母。檀车幝幝,四牡痯痯,征夫不远!
匪载匪来,忧心孔疚。斯逝不至,而多为恤。卜筮偕止,会言近止,征夫迩止!

小雅拼音版

yǒu dì zhī dù, yǒu huàn qí shí
wáng shì mí gǔ, jì sì wǒ rì
rì yuè yáng zhǐ, nǚ xīn shāng zhǐ, zhēng fū huáng zhǐ
yǒu dì zhī dù, qí yè qī qī
wáng shì mí gǔ, wǒ xīn shāng bēi
huì mù qī zhǐ, nǚ xīn bēi zhǐ, zhēng fū guī zhǐ! zhì bǐ běi shān, yán cǎi qí qǐ
wáng shì mí gǔ, yōu wǒ fù mǔ
tán chē chǎn chǎn, sì mǔ guǎn guǎn, zhēng fū bù yuǎn! fěi zài fěi lái, yōu xīn kǒng jiù
sī shì bù zhì, ér duō wèi xù
bǔ shì xié zhǐ, huì yán jìn zhǐ, zhēng fū ěr zhǐ!

岱山中学诗词网