小雅

小雅全文及简介

薄言采芑,于彼新田,呈此菑亩。方叔莅止,其车三千。师干之试,方叔率止。
乘其四骐,四骐翼翼。路车有奭,簟茀鱼服,钩膺鞗革。
薄言采芑,于彼新田,于此中乡。方叔莅止,其车三千。旗旐央央,方叔率止。
约軧错衡,八鸾玱玱。服其命服,朱芾斯皇,有玱葱珩。
鴥彼飞隼,其飞戾天,亦集爰止。方叔莅止,其车三千。师干之试,方叔率止。
钲人伐鼓,陈师鞠旅。显允方叔,伐鼓渊渊,振旅阗阗。
蠢尔蛮荆,大邦为仇。方叔元老,克壮其犹。方叔率止,执讯获丑。戎车啴啴,
啴啴焞焞,如霆如雷。显允方叔,征伐玁狁,蛮荆来威。

小雅拼音版

báo yán cǎi qǐ, yú bǐ xīn tián, chéng cǐ zāi mǔ
fāng shū lì zhǐ, qí chē sān qiān
shī gàn zhī shì, fāng shū lǜ zhǐ
chéng qí sì qí, sì qí yì yì
lù chē yǒu shì, diàn fú yú fú, gōu yīng tiáo gé
báo yán cǎi qǐ, yú bǐ xīn tián, yú cǐ zhōng xiāng
fāng shū lì zhǐ, qí chē sān qiān
qí zhào yāng yāng, fāng shū lǜ zhǐ
yuē dǐ cuò héng, bā luán qiāng qiāng
fú qí mìng fú, zhū fèi sī huáng, yǒu qiāng cōng háng
yù bǐ fēi sǔn, qí fēi lì tiān, yì jí yuán zhǐ
fāng shū lì zhǐ, qí chē sān qiān
shī gàn zhī shì, fāng shū lǜ zhǐ
zhēng rén fá gǔ, chén shī jū lǚ
xiǎn yǔn fāng shū, fá gǔ yuān yuān, zhèn lǚ tián tián
chǔn ěr mán jīng, dà bāng wèi chóu
fāng shū yuán lǎo, kè zhuàng qí yóu
fāng shū lǜ zhǐ, zhí xùn huò chǒu
róng chē tān tān, tān tān tūn tūn, rú tíng rú léi
xiǎn yǔn fāng shū, zhēng fá xiǎn yǔn, mán jīng lái wēi

岱山中学诗词网