小雅

小雅全文及简介

我车既攻,我马既同。四牡庞庞,驾言徂东。
田车既好,田牡孔阜。东有甫草,驾言行狩。
之子于苗,选徒嚣嚣。建旐设旄,搏兽于敖。
驾彼四牡,四牡奕奕。赤芾金舄,会同有绎。
决拾既佽,弓矢既调。射夫既同,助我举柴。
四黄既驾,两骖不猗。不失其驰,舍矢如破。
萧萧马鸣,悠悠旆旌。徒御不惊,大庖不盈。
之子于征,有闻无声。允矣君子,展也大成。

小雅拼音版

wǒ chē jì gōng, wǒ mǎ jì tóng
sì mǔ páng páng, jià yán cú dōng
tián chē jì hǎo, tián mǔ kǒng fù
dōng yǒu fǔ cǎo, jià yán xíng shòu
zhī zǐ yú miáo, xuǎn tú xiāo xiāo
jiàn zhào shè máo, bó shòu yú áo
jià bǐ sì mǔ, sì mǔ yì yì
chì fèi jīn xì, huì tóng yǒu yì
jué shí jì cì, gōng shǐ jì diào
shè fū jì tóng, zhù wǒ jǔ chái
sì huáng jì jià, liǎng cān bù yī
bù shī qí chí, shě shǐ rú pò
xiāo xiāo mǎ míng, yōu yōu pèi jīng
tú yù bù jīng, dà páo bù yíng
zhī zǐ yú zhēng, yǒu wén wú shēng
yǔn yǐ jūn zǐ, zhǎn yě dà chéng

岱山中学诗词网