小雅

小雅全文及简介

明明上天,照临下土。我征徂西,至于艽野。二月初吉,载离寒暑。
心之忧矣,其毒大苦。念彼共人,涕零如雨。岂不怀归?畏此罪罟!
昔我往矣,日月方除。曷云其还?岁聿云莫。念我独兮,我事孔庶。
心之忧矣,惮我不暇。念彼共人,眷眷怀顾!岂不怀归?畏此谴怒。
昔我往矣,日月方奥。曷云其还?政事愈蹙。岁聿云莫,采萧获菽。
心之忧矣,自诒伊戚。念彼共人,兴言出宿。岂不怀归?畏此反覆。
嗟尔君子,无恒安处。靖共尔位,正直是与。神之听之,式谷以女。
嗟尔君子,无恒安息。靖共尔位,好是正直。神之听之,介尔景福。

小雅拼音版

míng míng shàng tiān, zhào lín xià tǔ
wǒ zhēng cú xī, zhì yú jiāo yě
èr yuè chū jí, zài lí hán shǔ
xīn zhī yōu yǐ, qí dú dà kǔ
niàn bǐ gòng rén, tì líng rú yǔ
qǐ bù huái guī? wèi cǐ zuì gǔ! xī wǒ wǎng yǐ, rì yuè fāng chú
hé yún qí hái? suì yù yún mò
niàn wǒ dú xī, wǒ shì kǒng shù
xīn zhī yōu yǐ, dàn wǒ bù xiá
niàn bǐ gòng rén, juàn juàn huái gù! qǐ bù huái guī? wèi cǐ qiǎn nù
xī wǒ wǎng yǐ, rì yuè fāng ào
hé yún qí hái? zhèng shì yù cù
suì yù yún mò, cǎi xiāo huò shū
xīn zhī yōu yǐ, zì yí yī qī
niàn bǐ gòng rén, xìng yán chū sù
qǐ bù huái guī? wèi cǐ fǎn fù
jiē ěr jūn zǐ, wú héng ān chǔ
jìng gòng ěr wèi, zhèng zhí shì yǔ
shén zhī tīng zhī, shì gǔ yǐ nǚ
jiē ěr jūn zǐ, wú héng ān xī
jìng gòng ěr wèi, hǎo shì zhèng zhí
shén zhī tīng zhī, jiè ěr jǐng fú

岱山中学诗词网