小雅

小雅全文及简介

楚楚者茨,言抽其棘,自昔何为?我蓺黍稷。我黍与与,我稷翼翼。
我仓既盈,我庾维亿。以为酒食,以享以祀,以妥以侑,以介景福。
济济跄跄,絜尔牛羊,以往烝尝。或剥或亨,或四或将。祝祭于祊,
祀事孔明。先祖是皇,神保是飨。孝孙有庆,报以介福,万寿无疆!
执爨踖踖,为俎孔硕,或燔或炙。君妇莫莫,为豆孔庶。为宾为客,
献酬交错。礼仪卒度,笑语卒获。神保是格,报以介福,万寿攸酢!
我孔戁矣,式礼莫愆。工祝致告,徂赉孝孙。苾芬孝祀,神嗜饮食。
卜尔百福,如几如式。既齐既稷,既匡既敕。永锡尔极,时万时亿!
礼仪既备,钟鼓既戒,孝孙徂位,工祝致告,神具醉止,皇尸载起。
鼓钟送尸,神保聿归。诸宰君妇,废彻不迟。诸父兄弟,备言燕私。
乐具入奏,以绥后禄。尔肴既将,莫怨具庆。既醉既饱,小大稽首。
神嗜饮食,使君寿考。孔惠孔时,维其尽之。子子孙孙,勿替引之!

小雅拼音版

chǔ chǔ zhě cí, yán chōu qí jí, zì xī hé wéi? wǒ yì shǔ jì
wǒ shǔ yǔ yǔ, wǒ jì yì yì
wǒ cāng jì yíng, wǒ yǔ wéi yì
yǐ wéi jiǔ shí, yǐ xiǎng yǐ sì, yǐ tuǒ yǐ yòu, yǐ jiè jǐng fú
jì jì qiàng qiàng, jié ěr niú yáng, yǐ wǎng zhēng cháng
huò bō huò hēng, huò sì huò jiāng
zhù jì yú bēng, sì shì kǒng míng
xiān zǔ shì huáng, shén bǎo shì xiǎng
xiào sūn yǒu qìng, bào yǐ jiè fú, wàn shòu wú jiāng! zhí cuàn jí jí, wèi zǔ kǒng shuò, huò fán huò zhì
jūn fù mò mò, wèi dòu kǒng shù
wèi bīn wèi kè, xiàn chóu jiāo cuò
lǐ yí zú dù, xiào yǔ zú huò
shén bǎo shì gé, bào yǐ jiè fú, wàn shòu yōu cù! wǒ kǒng nǎn yǐ, shì lǐ mò qiān
gōng zhù zhì gào, cú lài xiào sūn
bì fēn xiào sì, shén shì yǐn shí
bo ěr bǎi fú, rú jǐ rú shì
jì qí jì jì, jì kuāng jì chì
yǒng xī ěr jí, shí wàn shí yì! lǐ yí jì bèi, zhōng gǔ jì jiè, xiào sūn cú wèi, gōng zhù zhì gào, shén jù zuì zhǐ, huáng shī zài qǐ
gǔ zhōng sòng shī, shén bǎo yù guī
zhū zǎi jūn fù, fèi chè bù chí
zhū fù xiōng dì, bèi yán yàn sī
lè jù rù zòu, yǐ suí hòu lù
ěr yáo jì jiāng, mò yuàn jù qìng
jì zuì jì bǎo, xiǎo dà qǐ shǒu
shén shì yǐn shí, shǐ jūn shòu kǎo
kǒng huì kǒng shí, wéi qí jǐn zhī
zǐ zǐ sūn sūn, wù tì yǐn zhī!

岱山中学诗词网