小雅

小雅全文及简介

有頍者弁,实维伊何?尔酒既旨,尔肴既嘉。岂伊异人?兄弟匪他。
茑与女萝,施于松柏。未见君子,忧心奕奕;既见君子,庶几说怿。
有頍者弁,实维何期?尔酒既旨,尔肴既时。岂伊异人?兄弟具来。
茑与女萝,施于松上。未见君子,忧心怲怲;既见君子,庶几有臧。
有頍者弁,实维在首。尔酒既旨,尔肴既阜。岂伊异人?兄弟甥舅。
如彼雨雪,先集维霰。死丧无日,无几相见。乐酒今夕,君子维宴。

小雅拼音版

yǒu kuǐ zhě biàn, shí wéi yī hé? ěr jiǔ jì zhǐ, ěr yáo jì jiā
qǐ yī yì rén? xiōng dì fěi tā
niǎo yǔ nǚ luó, shī yú sōng bǎi
wèi jiàn jūn zǐ, yōu xīn yì yì jì jiàn jūn zǐ, shù jī shuō yì
yǒu kuǐ zhě biàn, shí wéi hé qī? ěr jiǔ jì zhǐ, ěr yáo jì shí
qǐ yī yì rén? xiōng dì jù lái
niǎo yǔ nǚ luó, shī yú sōng shàng
wèi jiàn jūn zǐ, yōu xīn bǐng bǐng jì jiàn jūn zǐ, shù jī yǒu zāng
yǒu kuǐ zhě biàn, shí wéi zài shǒu
ěr jiǔ jì zhǐ, ěr yáo jì fù
qǐ yī yì rén? xiōng dì shēng jiù
rú bǐ yǔ xuě, xiān jí wéi sǎn
sǐ sàng wú rì, wú jǐ xiāng jiàn
lè jiǔ jīn xī, jūn zǐ wéi yàn

岱山中学诗词网