小雅

小雅全文及简介

骍骍角弓,翩其反矣。兄弟婚姻,无胥远矣。
尔之远矣,民胥然矣。尔之教矣,民胥效矣。
此令兄弟,绰绰有裕。不令兄弟,交相为愈。
民之无良,相怨一方。受爵不让,至于已斯亡。
老马反为驹,不顾其后。如食宜饇,如酌孔取。
毋教猱升木,如涂涂附。君子有徽猷,小人与属。
雨雪瀌瀌,见晛曰消。莫肯下遗,式居娄骄。
雨雪浮浮,见晛曰流。如蛮如髦,我是用忧。

小雅拼音版

xīng xīng jiǎo gōng, piān qí fǎn yǐ
xiōng dì hūn yīn, wú xū yuǎn yǐ
ěr zhī yuǎn yǐ, mín xū rán yǐ
ěr zhī jiào yǐ, mín xū xiào yǐ
cǐ lìng xiōng dì, chuò chuò yǒu yù
bù lìng xiōng dì, jiāo xiāng wèi yù
mín zhī wú liáng, xiāng yuàn yī fāng
shòu jué bù ràng, zhì yú yǐ sī wáng
lǎo mǎ fǎn wèi jū, bù gù qí hòu
rú shí yí yù, rú zhuó kǒng qǔ
wú jiāo náo shēng mù, rú tú tú fù
jūn zǐ yǒu huī yóu, xiǎo rén yǔ shǔ
yǔ xuě biāo biāo, jiàn xiàn yuē xiāo
mò kěn xià yí, shì jū lóu jiāo
yǔ xuě fú fú, jiàn xiàn yuē liú
rú mán rú máo, wǒ shì yòng yōu

岱山中学诗词网