大雅

大雅全文及简介

芃芃棫朴,薪之槱之。济济辟王,左右趣之。
济济辟王,左右奉璋。奉璋峨峨,髦士攸宜。
淠彼泾舟,烝徒楫之。周王于迈,六师及之。
倬彼云汉,为章于天。周王寿考,遐不作人?
追琢其章,金玉其相。勉勉我王,纲纪四方。

大雅拼音版

péng péng yù pǔ, xīn zhī yǒu zhī
jì jì pì wáng, zuǒ yòu qù zhī
jì jì pì wáng, zuǒ yòu fèng zhāng
fèng zhāng é é, máo shì yōu yí
pì bǐ jīng zhōu, zhēng tú jí zhī
zhōu wáng yú mài, liù shī jí zhī
zhuō bǐ yún hàn, wèi zhāng yú tiān
zhōu wáng shòu kǎo, xiá bù zuò rén? zhuī zuó qí zhāng, jīn yù qí xiāng
miǎn miǎn wǒ wáng, gāng jì sì fāng

岱山中学诗词网