大雅

大雅全文及简介

思齐大任,文王之母,思媚周姜,京室之妇。大姒嗣徽音,则百斯男。
惠于宗公,神罔时怨,神罔时恫。刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。
雍雍在宫,肃肃在庙。不显亦临,无射亦保。
四戎疾不殄,烈假不瑕。不闻亦式,不谏亦入。四成人有德,小子有造。古之人无斁,誉髦斯士。

大雅拼音版

sī qí dà rèn, wén wáng zhī mǔ, sī mèi zhōu jiāng, jīng shì zhī fù
dà sì sì huī yīn, zé bǎi sī nán
huì yú zōng gōng, shén wǎng shí yuàn, shén wǎng shí dòng
xíng yú guǎ qī, zhì yú xiōng dì, yǐ yù yú jiā bāng
yōng yōng zài gōng, sù sù zài miào
bù xiǎn yì lín, wú shè yì bǎo
sì róng jí bù tiǎn, liè jiǎ bù xiá
bù wén yì shì, bù jiàn yì rù
sì chéng rén yǒu dé, xiǎo zi yǒu zào
gǔ zhī rén wú yì, yù máo sī shì

岱山中学诗词网