大雅

大雅全文及简介

皇矣上帝,临下有赫。监观四方,求民之莫。维此二国,其政不获。
维彼四国,爰究爰度。上帝耆之,憎其式廓。乃眷西顾,此维与宅。
作之屏之,其菑其翳。修之平之,其灌其栵。启之辟之,其柽其椐。
攘之剔之,其檿其柘。帝迁明德,串夷载路。天立厥配,受命既固。
帝省其山,柞棫斯拔,松柏斯兑。帝作邦作对,自大伯王季。维此王季,
因心则友。则友其兄,则笃其庆,载锡之光。受禄无丧,奄有四方。
维此王季,帝度其心。貊其德音,其德克明。克明克类,克长克君。
王此大邦,克顺克比。比于文王,其德靡悔。既受帝祉,施于孙子。
帝谓文王:无然畔援,无然歆羡,诞先登于岸。密人不恭,敢距大邦,
侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅。以笃于周祜,以对于天下。
依其在京,侵自阮疆。陟我高冈,无矢我陵。我陵我阿,无饮我泉,
我泉我池。度其鲜原,居岐之阳,在渭之将。万邦之方,下民之王。
帝谓文王:予怀明德,不大声以色,不长夏以革。不识不知,顺帝之则。
帝谓文王:訽尔仇方,同尔弟兄。以尔钩援,与尔临冲,以伐崇墉。
临冲闲闲,崇墉言言。执讯连连,攸馘安安。是类是禡,是致是附,
四方以无侮。临冲茀茀,崇墉仡仡。是伐是四,是绝是忽。四方以无拂。

大雅拼音版

huáng yǐ shàng dì, lín xià yǒu hè
jiān guān sì fāng, qiú mín zhī mò
wéi cǐ èr guó, qí zhèng bù huò
wéi bǐ sì guó, yuán jiū yuán dù
shàng dì qí zhī, zēng qí shì kuò
nǎi juàn xī gù, cǐ wéi yǔ zhái
zuò zhī píng zhī, qí zāi qí yì
xiū zhī píng zhī, qí guàn qí liè
qǐ zhī pì zhī, qí chēng qí jū
rǎng zhī tī zhī, qí yǎn qí zhè
dì qiān míng dé, chuàn yí zài lù
tiān lì jué pèi, shòu mìng jì gù
dì shěng qí shān, zhà yù sī bá, sōng bǎi sī duì
dì zuò bāng zuò duì, zì dà bó wáng jì
wéi cǐ wáng jì, yīn xīn zé yǒu
zé yǒu qí xiōng, zé dǔ qí qìng, zài xī zhī guāng
shòu lù wú sàng, yǎn yǒu sì fāng
wéi cǐ wáng jì, dì dù qí xīn
mò qí dé yīn, qí dé kè míng
kè míng kè lèi, kè zhǎng kè jūn
wáng cǐ dà bāng, kè shùn kè bǐ
bǐ yú wén wáng, qí dé mí huǐ
jì shòu dì zhǐ, shī yú sūn zi
dì wèi wén wáng: wú rán pàn yuán, wú rán xīn xiàn, dàn xiān dēng yú àn
mì rén bù gōng, gǎn jù dà bāng, qīn ruǎn cú gòng
wáng hè sī nù, yuán zhěng qí lǚ, yǐ àn cú lǚ
yǐ dǔ yú zhōu hù, yǐ duì yú tiān xià
yī qí zài jīng, qīn zì ruǎn jiāng
zhì wǒ gāo gāng, wú shǐ wǒ líng
wǒ líng wǒ ā, wú yǐn wǒ quán, wǒ quán wǒ chí
dù qí xiān yuán, jū qí zhī yáng, zài wèi zhī jiāng
wàn bāng zhī fāng, xià mín zhī wáng
dì wèi wén wáng: yǔ huái míng dé, bù dà shēng yǐ sè, bù cháng xià yǐ gé
bù shí bù zhī, shùn dì zhī zé
dì wèi wén wáng: gòu ěr chóu fāng, tóng ěr dì xiōng
yǐ ěr gōu yuán, yǔ ěr lín chōng, yǐ fá chóng yōng
lín chōng xián xián, chóng yōng yán yán
zhí xùn lián lián, yōu guó ān ān
shì lèi shì mà, shì zhì shì fù, sì fāng yǐ wú wǔ
lín chōng fú fú, chóng yōng yì yì
shì fá shì sì, shì jué shì hū
sì fāng yǐ wú fú

岱山中学诗词网