大雅

大雅全文及简介

经始灵台,经之营之。庶民攻之,不日成之。经始勿亟,庶民子来。
王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,于牣鱼跃。
虡业维枞,贲鼓维镛。于论鼓钟,于乐辟雍。
于论鼓钟,于乐辟雍。鼍鼓逢逢。蒙瞍奏公。

大雅拼音版

jīng shǐ líng tái, jīng zhī yíng zhī
shù mín gōng zhī, bù rì chéng zhī
jīng shǐ wù jí, shù mín zi lái
wáng zài líng yòu, yōu lù yōu fú
yōu lù zhuó zhuó, bái niǎo hè hè
wáng zài líng zhǎo, yú rèn yú yuè
jù yè wéi cōng, bēn gǔ wéi yōng
yú lùn gǔ zhōng, yú lè bì yōng
yú lùn gǔ zhōng, yú lè bì yōng
tuó gǔ féng féng
méng sǒu zòu gōng

岱山中学诗词网