大雅

大雅全文及简介

假乐君子,显显令德,宜民宜人。受禄于天,保右命之,自天申之。
千禄百福,子孙千亿。穆穆皇皇,宜君宜王。不愆不忘,率由旧章。
威仪抑抑,德音秩秩。无怨无恶,率由群匹。受福无疆,四方之纲。
之纲之纪,燕及朋友。百辟卿士,媚于天子。不解于位,民之攸塈。

大雅拼音版

jiǎ lè jūn zǐ, xiǎn xiǎn lìng dé, yí mín yí rén
shòu lù yú tiān, bǎo yòu mìng zhī, zì tiān shēn zhī
qiān lù bǎi fú, zǐ sūn qiān yì
mù mù huáng huáng, yí jūn yí wáng
bù qiān bù wàng, shuài yóu jiù zhāng
wēi yí yì yì, dé yīn zhì zhì
wú yuàn wú è, lǜ yóu qún pǐ
shòu fú wú jiāng, sì fāng zhī gāng
zhī gāng zhī jì, yàn jí péng yǒu
bǎi pì qīng shì, mèi yú tiān zǐ
bù jiě yú wèi, mín zhī yōu jì

岱山中学诗词网