大雅

大雅全文及简介

笃公刘,匪居匪康。乃埸乃疆,乃积乃仓;乃裹糇粮,于橐于囊。
思辑用光,弓矢斯张;干戈戚扬,爰方启行。
笃公刘,于胥斯原。既庶既繁,既顺乃宣,而无永叹。陟则在巘,
复降在原。何以舟之?维玉及瑶,鞞琫容刀。
笃公刘,逝彼百泉。瞻彼溥原,乃陟南冈。乃觏于京,京师之野。
于时处处,于时庐旅,于时言言,于时语语。
笃公刘,于京斯依。跄跄济济,俾筵俾几。既登乃依,乃造其曹。
执豕于牢,酌之用匏。食之饮之,君之宗之。
笃公刘,既溥既长。既景乃冈,相其阴阳,观其流泉。其军三单,
度其隰原。彻田为粮,度其夕阳。豳居允荒。
笃公刘,于豳斯馆。涉渭为乱,取厉取锻,止基乃理。爰众爰有,
夹其皇涧。溯其过涧。止旅乃密,芮鞫之即。

大雅拼音版

dǔ gōng liú, fěi jū fěi kāng
nǎi yì nǎi jiāng, nǎi jī nǎi cāng nǎi guǒ hóu liáng, yú tuó yú náng
sī jí yòng guāng, gōng shǐ sī zhāng gān gē qī yáng, yuán fāng qǐ xíng
dǔ gōng liú, yú xū sī yuán
jì shù jì fán, jì shùn nǎi xuān, ér wú yǒng tàn
zhì zé zài yǎn, fù jiàng zài yuán
hé yǐ zhōu zhī? wéi yù jí yáo, bǐng běng róng dāo
dǔ gōng liú, shì bǐ bǎi quán
zhān bǐ pǔ yuán, nǎi zhì nán gāng
nǎi gòu yú jīng, jīng shī zhī yě
yú shí chǔ chù, yú shí lú lǚ, yú shí yán yán, yú shí yǔ yǔ
dǔ gōng liú, yú jīng sī yī
qiàng qiàng jì jì, bǐ yán bǐ jǐ
jì dēng nǎi yī, nǎi zào qí cáo
zhí shǐ yú láo, zhuó zhī yòng páo
shí zhī yǐn zhī, jūn zhī zōng zhī
dǔ gōng liú, jì pǔ jì zhǎng
jì jǐng nǎi gāng, xiāng qí yīn yáng, guān qí liú quán
qí jūn sān dān, dù qí xí yuán
chè tián wèi liáng, dù qí xī yáng
bīn jū yǔn huāng
dǔ gōng liú, yú bīn sī guǎn
shè wèi wèi luàn, qǔ lì qǔ duàn, zhǐ jī nǎi lǐ
yuán zhòng yuán yǒu, jiā qí huáng jiàn
sù qí guò jiàn
zhǐ lǚ nǎi mì, ruì jū zhī jí

岱山中学诗词网