大雅

大雅全文及简介

菀彼桑柔,其下侯旬,捋采其刘,瘼此下民。不殄心忧,仓兄填兮。倬彼昊天,宁不我矜?
四牡骙骙,旟旐有翩。乱生不夷,靡国不泯。民靡有黎,具祸以烬。于乎有哀,国步斯频。
国步灭资,天不我将。靡所止疑,云徂何往?君子实维,秉心无竞。谁生厉阶,至今为梗?
忧心殷殷,念我土宇。我生不辰,逢天僤怒。自西徂东,靡所定处。多我觏痻,孔棘我圉。
为谋为毖,乱况斯削。告尔忧恤,诲尔序爵。谁能执热,逝不以濯?其何能淑,载胥及溺。
如彼溯风,亦孔之僾。民有肃心,荓云不逮。好是稼穑,力民代食。稼穑维宝,代食维好?
天降丧乱,灭我立王。降此蟊贼,稼穑卒痒。哀恫中国,具赘卒荒。靡有旅力,以念穹苍。
维此惠君,民人所瞻。秉心宣犹,考慎其相。维彼不顺,自独俾臧。自有肺肠,俾民卒狂。
瞻彼中林,甡甡其鹿。朋友已谮,不胥以谷。人亦有言:进退维谷。
维此圣人,瞻言百里。维彼愚人,覆狂以喜。匪言不能,胡斯畏忌?
维此良人,弗求弗迪。维彼忍心,是顾是复。民之贪乱,宁为荼毒。
大风有隧,有空大谷。维此良人,作为式谷。维彼不顺,征以中垢。
大风有隧,贪人败类。听言则对,诵言如醉。匪用其良,复俾我悖。
嗟尔朋友,予岂不知而作。如彼飞虫,时亦弋获。既之阴女,反予来赫。
民之罔极,职凉善背。为民不利,如云不克。民之回遹,职竞用力。
民之未戾,职盗为寇。凉曰不可,覆背善詈。虽曰匪予,既作尔歌!

大雅拼音版

wǎn bǐ sāng róu, qí xià hóu xún, lǚ cǎi qí liú, mò cǐ xià mín
bù tiǎn xīn yōu, cāng xiōng tián xī
zhuō bǐ hào tiān, níng bù wǒ jīn? sì mǔ kuí kuí, yú zhào yǒu piān
luàn shēng bù yí, mí guó bù mǐn
mín mí yǒu lí, jù huò yǐ jìn
yú hū yǒu āi, guó bù sī pín
guó bù miè zī, tiān bù wǒ jiāng
mí suǒ zhǐ yí, yún cú hé wǎng? jūn zǐ shí wéi, bǐng xīn wú jìng
shuí shēng lì jiē, zhì jīn wèi gěng? yōu xīn yīn yīn, niàn wǒ tǔ yǔ
wǒ shēng bù chén, féng tiān dàn nù
zì xī cú dōng, mí suǒ dìng chù
duō wǒ gòu mín, kǒng jí wǒ yǔ
wèi móu wèi bì, luàn kuàng sī xuē
gào ěr yōu xù, huì ěr xù jué
shuí néng zhí rè, shì bù yǐ zhuó? qí hé néng shū, zài xū jí nì
rú bǐ sù fēng, yì kǒng zhī ài
mín yǒu sù xīn, píng yún bù dǎi
hǎo shì jià sè, lì mín dài shí
jià sè wéi bǎo, dài shí wéi hǎo? tiān jiàng sāng luàn, miè wǒ lì wáng
jiàng cǐ máo zéi, jià sè zú yǎng
āi dòng zhōng guó, jù zhuì zú huāng
mí yǒu lǚ lì, yǐ niàn qióng cāng
wéi cǐ huì jūn, mín rén suǒ zhān
bǐng xīn xuān yóu, kǎo shèn qí xiāng
wéi bǐ bù shùn, zì dú bǐ zāng
zì yǒu fèi cháng, bǐ mín zú kuáng
zhān bǐ zhōng lín, shēn shēn qí lù
péng yǒu yǐ zèn, bù xū yǐ gǔ
rén yì yǒu yán: jìn tuì wéi gǔ
wéi cǐ shèng rén, zhān yán bǎi lǐ
wéi bǐ yú rén, fù kuáng yǐ xǐ
fěi yán bù néng, hú sī wèi jì? wéi cǐ liáng rén, fú qiú fú dí
wéi bǐ rěn xīn, shì gù shì fù
mín zhī tān luàn, níng wèi tú dú
dà fēng yǒu suì, yǒu kòng dà gǔ
wéi cǐ liáng rén, zuò wéi shì gǔ
wéi bǐ bù shùn, zhēng yǐ zhōng gòu
dà fēng yǒu suì, tān rén bài lèi
tīng yán zé duì, sòng yán rú zuì
fěi yòng qí liáng, fù bǐ wǒ bèi
jiē ěr péng yǒu, yǔ qǐ bù zhī ér zuò
rú bǐ fēi chóng, shí yì yì huò
jì zhī yīn nǚ, fǎn yǔ lái hè
mín zhī wǎng jí, zhí liáng shàn bèi
wèi mín bù lì, rú yún bù kè
mín zhī huí yù, zhí jìng yòng lì
mín zhī wèi lì, zhí dào wèi kòu
liáng yuē bù kě, fù bèi shàn lì
suī yuē fěi yǔ, jì zuò ěr gē!

岱山中学诗词网