大雅

大雅全文及简介

崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰。四国于蕃。四方于宣。
亹亹申伯,王缵之事。于邑于谢,南国是式。王命召伯,定申伯之宅。登是南邦,世执其功。
王命申伯,式是南邦。因是谢人,以作尔庸。王命召伯,彻申伯土田。王命傅御,迁其私人。
申伯之功,召伯是营。有俶其城,寝庙既成。既成藐藐,王锡申伯。四牡蹻蹻,钩膺濯濯。
王遣申伯,路车乘马。我图尔居,莫如南土。锡尔介圭,以作尔宝。往近王舅,南土是保。
申伯信迈,王饯于郿。申伯还南,谢于诚归。王命召伯,彻申伯土疆。以峙其粻,式遄其行。
申伯番番,既入于谢。徒御啴啴。周邦咸喜,戎有良翰。不显申伯,王之元舅,文武是宪。
申伯之德,柔惠且直。揉此万邦,闻于四国。吉甫作诵,其诗孔硕。其风四好,以赠申伯。

大雅拼音版

sōng gāo wéi yuè, jùn jí yú tiān
wéi yuè jiàng shén, shēng fǔ jí shēn
wéi shēn jí fǔ, wéi zhōu zhī hàn
sì guó yú fān
sì fāng yú xuān
wěi wěi shēn bó, wáng zuǎn zhī shì
yú yì yú xiè, nán guó shì shì
wáng mìng zhào bó, dìng shēn bó zhī zhái
dēng shì nán bāng, shì zhí qí gōng
wáng mìng shēn bó, shì shì nán bāng
yīn shì xiè rén, yǐ zuò ěr yōng
wáng mìng zhào bó, chè shēn bó tǔ tián
wáng mìng fù yù, qiān qí sī rén
shēn bó zhī gōng, zhào bó shì yíng
yǒu chù qí chéng, qǐn miào jì chéng
jì chéng miǎo miǎo, wáng xī shēn bó
sì mǔ juē juē, gōu yīng zhuó zhuó
wáng qiǎn shēn bó, lù chē chéng mǎ
wǒ tú ěr jū, mò rú nán tǔ
xī ěr jiè guī, yǐ zuò ěr bǎo
wǎng jìn wáng jiù, nán tǔ shì bǎo
shēn bó xìn mài, wáng jiàn yú méi
shēn bó hái nán, xiè yú chéng guī
wáng mìng zhào bó, chè shēn bó tǔ jiāng
yǐ zhì qí zhāng, shì chuán qí xíng
shēn bó fān fān, jì rù yú xiè
tú yù tān tān
zhōu bāng xián xǐ, róng yǒu liáng hàn
bù xiǎn shēn bó, wáng zhī yuán jiù, wén wǔ shì xiàn
shēn bó zhī dé, róu huì qiě zhí
róu cǐ wàn bāng, wén yú sì guó
jí fǔ zuò sòng, qí shī kǒng shuò
qí fēng sì hǎo, yǐ zèng shēn bó

岱山中学诗词网