大雅

大雅全文及简介

赫赫明明。王命卿士,南仲大祖,大师皇父。整我六师,以修我戎。既敬既戒,惠此南国。
王谓尹氏,命程伯休父,左右陈行。戒我师旅,率彼淮浦,省此徐土。不留不处,三事就绪。
赫赫业业,有严天子。王舒保作,匪绍匪游。徐方绎骚,震惊徐方。如雷如霆,徐方震惊。
王奋厥武,如震如怒。进厥虎臣,阚如虓虎。铺敦淮濆,仍执丑虏。截彼淮浦,王师之所。
王旅啴啴,如飞如翰。如江如汉,如山之苞。如川之流,绵绵翼翼。不测不克,濯征徐国。
王犹允塞,徐方既来。徐方既同,天子之功。四方既平,徐方来庭。徐方不回,王曰还归。

大雅拼音版

hè hè míng míng
wáng mìng qīng shì, nán zhòng dà zǔ, dà shī huáng fù
zhěng wǒ liù shī, yǐ xiū wǒ róng
jì jìng jì jiè, huì cǐ nán guó
wáng wèi yǐn shì, mìng chéng bó xiū fù, zuǒ yòu chén xíng
jiè wǒ shī lǚ, lǜ bǐ huái pǔ, shěng cǐ xú tǔ
bù liú bù chǔ, sān shì jiù xù
hè hè yè yè, yǒu yán tiān zǐ
wáng shū bǎo zuò, fěi shào fěi yóu
xú fāng yì sāo, zhèn jīng xú fāng
rú léi rú tíng, xú fāng zhèn jīng
wáng fèn jué wǔ, rú zhèn rú nù
jìn jué hǔ chén, hǎn rú xiāo hǔ
pù dūn huái fén, réng zhí chǒu lǔ
jié bǐ huái pǔ, wáng shī zhī suǒ
wáng lǚ tān tān, rú fēi rú hàn
rú jiāng rú hàn, rú shān zhī bāo
rú chuān zhī liú, mián mián yì yì
bù cè bù kè, zhuó zhēng xú guó
wáng yóu yǔn sāi, xú fāng jì lái
xú fāng jì tóng, tiān zǐ zhī gōng
sì fāng jì píng, xú fāng lái tíng
xú fāng bù huí, wáng yuē hái guī

岱山中学诗词网