周颂

周颂全文及简介

烈文辟公,锡兹祉福。惠我无疆,子孙保之。无封靡于尔邦,维王其崇之。
念兹戎功,继序其皇之。无竞维人,四方其训之。不显维德,百辟其刑之。于乎,前王不忘!

周颂拼音版

liè wén pì gōng, xī zī zhǐ fú
huì wǒ wú jiāng, zǐ sūn bǎo zhī
wú fēng mí yú ěr bāng, wéi wáng qí chóng zhī
niàn zī róng gōng, jì xù qí huáng zhī
wú jìng wéi rén, sì fāng qí xùn zhī
bù xiǎn wéi dé, bǎi pì qí xíng zhī
yú hū, qián wáng bù wàng!

岱山中学诗词网