周颂

周颂全文及简介

时迈其邦,昊天其子之,实右序有周。薄言震之,莫不震叠。怀柔百神,及河乔岳,允王维后。
明昭有周,式序在位。载戢干戈,载橐弓矢。我求懿德,四于时夏,允王保之。

周颂拼音版

shí mài qí bāng, hào tiān qí zi zhī, shí yòu xù yǒu zhōu
báo yán zhèn zhī, mò bù zhèn dié
huái róu bǎi shén, jí hé qiáo yuè, yǔn wáng wéi hòu
míng zhāo yǒu zhōu, shì xù zài wèi
zài jí gān gē, zài tuó gōng shǐ
wǒ qiú yì dé, sì yú shí xià, yǔn wáng bǎo zhī

岱山中学诗词网