鲁颂

鲁颂全文及简介

有駜有駜,駜彼乘黄。夙夜在公,在公明明。振振鹭,鹭于下。鼓咽咽,醉言舞。于胥乐兮!
有駜有駜,駜彼乘牡。夙夜在公,在公饮酒。振振鹭,鹭于飞。鼓咽咽,醉言归。于胥乐兮!
有駜有駜,駜彼乘駽。夙夜在公,在公载燕。自今以始,岁其有。君子有谷,诒孙子。于胥乐兮!

鲁颂拼音版

yǒu bì yǒu bì, bì bǐ chéng huáng
sù yè zài gōng, zài gōng míng míng
zhèn zhèn lù, lù yú xià
gǔ yàn yàn, zuì yán wǔ
yú xū lè xī! yǒu bì yǒu bì, bì bǐ chéng mǔ
sù yè zài gōng, zài gōng yǐn jiǔ
zhèn zhèn lù, lù yú fēi
gǔ yàn yàn, zuì yán guī
yú xū lè xī! yǒu bì yǒu bì, bì bǐ chéng xuān
sù yè zài gōng, zài gōng zài yàn
zì jīn yǐ shǐ, suì qí yǒu
jūn zǐ yǒu gǔ, yí sūn zi
yú xū lè xī!

岱山中学诗词网