鲁颂

鲁颂全文及简介

閟宫有侐,实实枚枚。赫赫姜嫄,其德不回。上帝是依,无灾无害。
弥月不迟,是生后稷。降之百福。黍稷重穋,稙稚菽麦。奄有下国,俾民稼穑。
有稷有黍,有稻有秬。奄有下土,缵禹之绪。后稷之孙,实维大王。
居岐之阳,实始剪商。至于文武,缵大王之绪,致天之届,于牧之野。
无二无虞,上帝临女。敦商之旅,克咸厥功。王曰叔父,建尔元子,俾侯于鲁。
大启尔宇,为周室辅。乃命鲁公,俾侯于东。锡之山川,土田附庸。
周公之孙,庄公之子。龙旗承祀。六辔耳耳。春秋匪解,享祀不忒。
皇皇后帝!皇祖后稷!享以骍牺,是飨是宜。降福既多,周公皇祖,亦其福女。
秋而载尝,夏而楅衡,白牡骍刚。牺尊将将,毛炰胾羹。笾豆大房,万舞洋洋。
孝孙有庆。俾尔炽而昌,俾尔寿而臧。保彼东方,鲁邦是尝。不亏不崩,不震不腾。
三寿作朋,如冈如陵。公车千乘,朱英绿縢。二矛重弓。公徒三万,贝胄朱綅。
烝徒增增,戎狄是膺,荆舒是惩,则莫我敢承!俾尔昌而炽,俾尔寿而富。
黄发台背,寿胥与试。俾尔昌而大,俾尔耆而艾。万有千岁,眉寿无有害。
泰山岩岩,鲁邦所詹。奄有龟蒙,遂荒大东。至于海邦,淮夷来同。
莫不率从,鲁侯之功。保有凫绎,遂荒徐宅。至于海邦,淮夷蛮貊。
及彼南夷,莫不率从。莫敢不诺,鲁侯是若。天锡公纯嘏,眉寿保鲁。
居常与许,复周公之宇。鲁侯燕喜,令妻寿母。宜大夫庶士,邦国是有。
既多受祉,黄发儿齿。徂徕之松,新甫之柏。是断是度,是寻是尺。
松桷有舄,路寝孔硕,新庙奕奕。奚斯所作,孔曼且硕,万民是若。

鲁颂拼音版

bì gōng yǒu xù, shí shí méi méi
hè hè jiāng yuán, qí dé bù huí
shàng dì shì yī, wú zāi wú hài
mí yuè bù chí, shì shēng hòu jì
jiàng zhī bǎi fú
shǔ jì zhòng lù, zhī zhì shū mài
yǎn yǒu xià guó, bǐ mín jià sè
yǒu jì yǒu shǔ, yǒu dào yǒu jù
yǎn yǒu xià tǔ, zuǎn yǔ zhī xù
hòu jì zhī sūn, shí wéi dài wáng
jū qí zhī yáng, shí shǐ jiǎn shāng
zhì yú wén wǔ, zuǎn dài wáng zhī xù, zhì tiān zhī jiè, yú mù zhī yě
wú èr wú yú, shàng dì lín nǚ
dūn shāng zhī lǚ, kè xián jué gōng
wáng yuē shū fù, jiàn ěr yuán zǐ, bǐ hóu yú lǔ
dà qǐ ěr yǔ, wèi zhōu shì fǔ
nǎi mìng lǔ gōng, bǐ hóu yú dōng
xī zhī shān chuān, tǔ tián fù yōng
zhōu gōng zhī sūn, zhuāng gōng zhī zǐ
lóng qí chéng sì
liù pèi ěr ěr
chūn qiū fěi jiě, xiǎng sì bù tè
huáng huáng hòu dì! huáng zǔ hòu jì! xiǎng yǐ xīng xī, shì xiǎng shì yí
jiàng fú jì duō, zhōu gōng huáng zǔ, yì qí fú nǚ
qiū ér zài cháng, xià ér bī héng, bái mǔ xīng gāng
xī zūn qiāng qiāng, máo páo zì gēng
biān dòu dà fáng, wàn wǔ yáng yáng
xiào sūn yǒu qìng
bǐ ěr chì ér chāng, bǐ ěr shòu ér zāng
bǎo bǐ dōng fāng, lǔ bāng shì cháng
bù kuī bù bēng, bù zhèn bù téng
sān shòu zuò péng, rú gāng rú líng
gōng chē qiān shèng, zhū yīng lǜ téng
èr máo zhòng gōng
gōng tú sān wàn, bèi zhòu zhū qīn
zhēng tú zēng zēng, róng dí shì yīng, jīng shū shì chéng, zé mò wǒ gǎn chéng! bǐ ěr chāng ér chì, bǐ ěr shòu ér fù
huáng fà tái bèi, shòu xū yǔ shì
bǐ ěr chāng ér dà, bǐ ěr qí ér ài
wàn yǒu qiān suì, méi shòu wú yǒu hài
tài shān yán yán, lǔ bāng suǒ zhān
yǎn yǒu guī méng, suì huāng dà dōng
zhì yú hǎi bāng, huái yí lái tóng
mò bù lǜ cóng, lǔ hóu zhī gōng
bǎo yǒu fú yì, suì huāng xú zhái
zhì yú hǎi bāng, huái yí mán mò
jí bǐ nán yí, mò bù lǜ cóng
mò gǎn bù nuò, lǔ hóu shì ruò
tiān xī gōng chún gǔ, méi shòu bǎo lǔ
jū cháng yǔ xǔ, fù zhōu gōng zhī yǔ
lǔ hóu yàn xǐ, lìng qī shòu mǔ
yí dài fū shù shì, bāng guó shì yǒu
jì duō shòu zhǐ, huáng fà ér chǐ
cú lái zhī sōng, xīn fǔ zhī bǎi
shì duàn shì dù, shì xún shì chǐ
sōng jué yǒu xì, lù qǐn kǒng shuò, xīn miào yì yì
xī sī suǒ zuò, kǒng màn qiě shuò, wàn mín shì ruò

岱山中学诗词网