鲁颂

鲁颂全文及简介

嗟嗟烈祖!有秩斯祜。申锡无疆,及尔斯所。既载清酤,赉我思成。
亦有和羹,既戒既平。鬷假无言,时靡有争。绥我眉寿,黄耇无疆。
约軧错衡,八鸾鸧鸧。以假以享,我受命溥将。自天降康,丰年穰穰。
来假来飨,降福无疆。顾予烝尝,汤孙之将。

鲁颂拼音版

jiē jiē liè zǔ! yǒu zhì sī hù
shēn xī wú jiāng, jí ěr sī suǒ
jì zài qīng gū, lài wǒ sī chéng
yì yǒu hé gēng, jì jiè jì píng
zōng jiǎ wú yán, shí mí yǒu zhēng
suí wǒ méi shòu, huáng gǒu wú jiāng
yuē dǐ cuò héng, bā luán cāng cāng
yǐ jiǎ yǐ xiǎng, wǒ shòu mìng pǔ jiāng
zì tiān jiàng kāng, fēng nián rǎng rǎng
lái jiǎ lái xiǎng, jiàng fú wú jiāng
gù yǔ zhēng cháng, tāng sūn zhī jiāng

岱山中学诗词网