鲁颂

鲁颂全文及简介

浚哲维商,长发其祥。洪水芒芒,禹敷下土方。外大国是疆,幅陨既长。有娀方将,帝立子生商。
玄王桓拨,受小国是达,受大国是达。率履不越,遂视既发。相士烈烈。海外有截。
帝命不违,至于汤齐。汤降不迟,圣敬日跻。昭假迟迟,上帝是祗,帝命式于九围。
受小球大球,为下国缀旒,何天之休。不竞不絿,不刚不柔。敷政优优。百禄是遒。
受小共大共,为下国骏厖。何天之龙,敷奏其勇。不震不动,不戁不竦,百禄是总。
武王载旆,有虔秉钺。如火烈烈,则莫我敢曷。苞有三蘖,莫遂莫达。九有有截,韦顾既伐,昆吾夏桀。
昔在中叶,有震且业。允也天子,降予卿士。实维阿衡,实左右商王。

鲁颂拼音版

jùn zhé wéi shāng, cháng fà qí xiáng
hóng shuǐ máng máng, yǔ fū xià tǔ fāng
wài dà guó shì jiāng, fú yǔn jì zhǎng
yǒu sōng fāng jiāng, dì lì zi shēng shāng
xuán wáng huán bō, shòu xiǎo guó shì dá, shòu dà guó shì dá
lǜ lǚ bù yuè, suì shì jì fā
xiàng shì liè liè
hǎi wài yǒu jié
dì mìng bù wéi, zhì yú tāng qí
tāng jiàng bù chí, shèng jìng rì jī
zhāo jiǎ chí chí, shàng dì shì zhī, dì mìng shì yú jiǔ wéi
shòu xiǎo qiú dà qiú, wéi xià guó zhuì liú, hé tiān zhī xiū
bù jìng bù qiú, bù gāng bù róu
fū zhèng yōu yōu
bǎi lù shì qiú
shòu xiǎo gòng dà gòng, wéi xià guó jùn páng
hé tiān zhī lóng, fū zòu qí yǒng
bù zhèn bù dòng, bù nǎn bù sǒng, bǎi lù shì zǒng
wǔ wáng zài pèi, yǒu qián bǐng yuè
rú huǒ liè liè, zé mò wǒ gǎn hé
bāo yǒu sān niè, mò suì mò dá
jiǔ yǒu yǒu jié, wéi gù jì fá, kūn wú xià jié
xī zài zhōng yè, yǒu zhèn qiě yè
yǔn yě tiān zǐ, jiàng yǔ qīng shì
shí wéi ā héng, shí zuǒ yòu shāng wáng

岱山中学诗词网