国风

国风全文及简介

匏有苦叶,济有深涉。深则厉,浅则揭。
有瀰济盈,有鷕雉鸣。济盈不濡轨,雉鸣求其牡。
雍雍鸣雁,旭日始旦。士如归妻,迨冰未泮。
招招舟子,人涉卬否。不涉卬否,卬须我友。

国风拼音版

páo yǒu kǔ yè, jì yǒu shēn shè
shēn zé lì, qiǎn zé jiē
yǒu mí jì yíng, yǒu yǎo zhì míng
jì yíng bù rú guǐ, zhì míng qiú qí mǔ
yōng yōng míng yàn, xù rì shǐ dàn
shì rú guī qī, dài bīng wèi pàn
zhāo zhāo zhōu zǐ, rén shè áng fǒu
bù shè áng fǒu, áng xū wǒ yǒu

岱山中学诗词网